Alle vonnissen e-Court in strijd met arrest incassokosten

Bron: André Moerman

10/02/2018 10:14 uur

Volgens de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR / Sociaal Werk Nederland) beoordeelt e-Court niet of aan de voorwaarden voor het in rekening brengen van incassokosten wordt voldaan. Dat is in strijd zijn met een belangrijk arrest van de Hoge Raad. De voorzitter van e-Court, de heer Hanenburg, verklaarde al eerder in het Financieel dagblad dat als de gedaagde geen online verweer voert de vordering automatisch door e-Court wordt toegewezen aan de schuldeiser. Geen ambtshalve toetsing dus.

14-dagenbrief
Voordat een schuldeiser of incassobureau incassokosten in rekening mag brengen moet er eerst een aanmaning worden gestuurd met een betalingstermijn van minimaal veertien dagen. Deze aanmaning moet de hoogte van de incassokosten vermelden die verschuldigd zijn wanneer niet op tijd wordt betaald.
Het versturen van deze 14-dagenbrief is een harde voorwaarde om bij een volgende stap incassokosten in rekening te mogen brengen. Zo nodig zal de schuldeiser moeten aantonen dat deze brief is verstuurd en door de debiteur is ontvangen.

Arrest Hoge Raad
In het arrest van 25 november 2016 heeft de Hoge Raad bepaald dat de debiteur 14 dagen de tijd moet hebben om te betalen en dat deze termijn ingaat na ontvangst van de 14-dagenbrief.
De Hoge Raad heeft verder bepaald dat de formulering is deze brief heel precies komt.

De volgende formuleringen zijn niet geldig:
“betaal binnen 14 dagen na heden” of “betaal binnen 14 dagen na datum van deze brief”
Een 14-dagenbrief met deze tekst is niet geldig met als gevolg dat er geen incassokosten berekend mogen worden.

Wel geldig is de formulering:
“betaal binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd”

Ambtshalve toetsing
De Hoge Raad heeft in het arrest eveneens bepaald dat de rechter ambtshalve moet beoordelen of aan de voorwaarden voor het in rekening brengen van incassokosten wordt voldaan. In rechtsoverweging 3.5.3. van het arrest van de Hoge Raad staat:
“In verstekzaken zal de schuldeiser voldoende concrete feiten en omstandigheden moeten stellen waaruit de rechter kan afleiden dat de veertiendagenbrief (uiterlijk) op de door de schuldeiser gestelde datum door de schuldenaar is ontvangen. Daartoe kan de schuldeiser in beginsel (ook) de dag van verzending stellen en aannemelijk maken.”

De ‘dag van verzending stellen’ betekent dat de datum in de dagvaarding moet zijn vermeld. Hoe de dag van verzending aannemelijk gemaakt moet worden staat niet in het arrest, maar dat kan haast niet anders dan een kopie van de 14-dagenbrief bij de dagvaarding te voegen.
Het LOCK heeft voor de overheidsrechtspraak deze werkwijze in een aanbeveling vervat, maar ook zonder deze aanbeveling blijkt de noodzaak hiertoe uit het arrest zelf.

E-Court kijkt niet naar de incassokosten
In het rapport “Rechtspraak op bestelling?! Stop commerciële rechtspraak” zette de LOSR al grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van e-Court en de grondigheid waarmee ambtshalve wordt getoetst. Uit verder dossieronderzoek blijkt nu dat er t.a.v. incassokosten helemaal geen ambtshalve toetsing plaats vindt.

Vastgesteld is dat:

  • in de oproeping om voor e-Court te verschijnen de datum verzending van de 14-dagenbrief niet wordt gesteld (zie als voorbeeld deze oproep);
  • de 14-dagenbrief niet in het e-Court dossier zit;
  • er in het vonnis van e-Court geen overweging aan gewijd wordt.

De arbiter c.q. de robotrechter kan dus onmogelijk vaststellen of aan de voorwaarden wordt voldaan. Hiermee zijn alle vonnissen van e-Court in strijd met het arrest!

E-Court geeft het zelf toe
In een interview in het Financieel dagblad geeft de voorzitter van e-Court, de heer Hanenburg, zelf aan dat er geen ambtshalve toetsing plaatsvindt:

“Bij verstekzaken, dus als de gedaagde online geen verweer voert, wordt de vordering automatisch toegewezen aan de schuldeiser. Zo werkt het rechtssysteem, ook bij de kantonrechter.”

Dit laatste is niet juist, want bij de overheidsrechter vindt wel een ambtshalve toetsing plaats, maar bij e-Court dus kennelijk niet. En dat is in strijd met het recht.

Automatisch stempel van de rechter
Het vonnis van e-Court wordt pas afdwingbaar wanneer de rechter er een stempel op zet. Pas met dit verlof tot tenuitvoerlegging (exequatur) kan er loonbeslag worden gelegd. In de praktijk vraagt e-Court dit aan bij de rechtbank Almelo. Dat e-Court niet ambtshalve toetst zou reden moeten zijn om geen verlof tot tenuitvoerlegging te verlenen. Maar ook de rechtbank Almelo werkt als een stempelmachine.

Meer informatie
– Rechtspraak op bestelling?!
– Weer gedoe over vonnissen e-Court (Mr-online 9 februari 2018)
– Achtergrondinfo incassokosten

Reageren?
– Reageer via schuldinfo op LinkedIn

 

Print Friendly, PDF & Email
Dit bericht is geplaatst in e-Court, incasso, rechtspraak, Schulden met de tags , , . Bookmark de permalink.